Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ VE ONAM FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatını haiz Kreatif Fabrika tarafından, iş amaçlarıyla bağlı olarak, kişisel verilerin tarafımıza iletilme amacıyla sınırlı ve ölçülü olarak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Tarafımızla paylaşmış olduğunuz genel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması, aktarılması ve imhasına ilişkin Kanun’un 10 Maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek üzere sizleri bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları, Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları ve Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Tarafımızla paylaşılan özel ve genel nitelikli kişisel verileriniz, KVKK’ nın 5. Maddesinde hüküm altına alınan;

“Kanunlarda açıkça öngörülmesi”,

“Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,

“Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,

“Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”,

“İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” şartlarına bağlı olarak işlenmektedir.

İşbu şartların mevcut olmadığı hallerde, işin amacına uygun ve ölçülü olmakla; açık rızanız kapsamında işlenir.

KVKK’ nın 6. Maddesi uyarınca özel nitelikli kişisel veri kapsamında sayılan ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerin işlenmesi, ancak tarafınızdan verilecek açık rıza ile mümkün olmaktadır. Özel nitelikli kişisel verilerin saklanmasına ilişkin Kanun’da öngörülen ve Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemler tarafımızca alınmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca;

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,
 • Şirketimizin kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
 • İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,
 • İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
 • Tarafınıza sunulan/sunulacak olan hizmetin devamlılığı
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
 • Şirketimizin çalışanlara karşı Kanun’dan veya Sözleşme’den doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Sözleşme’nin devam eden süreçteki ifa yükümlülüğünün terine getirilmesi, ve/veya
 • Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması amacıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;

 • Kreatif Fabrika ve tüm grup şirketlerine,
 • Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,
 • Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
 • Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Şirketimiz Kanun’un 12. Maddesi uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi Kapsamında Haklarınız;

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvurularınızı, başvuru formunu doldurarak yazılı ve ıslak imzalı olarak Kılıçali Paşa Mah. Tüfekçi Salih Sok. 12/5 Cihangir İSTANBUL adresine konuya ilişkin ek bilgi ve belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya hello@kreatifabrika.com adresine elektronik e-posta adresiniz üzerinden iletebilirsiniz.Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) içinde sonuçlandıracaktır. Başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tarafınıza tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkınız mevcuttur. Ancak Şirketimize başvuru yolu tüketilmeden Kurul’a şikâyet yoluna başvurulamaz.

VERİ İŞLEME ONAYI

İşbu Formu onaylayarak Veri Sorumlusu sıfatını haiz Kreatif Fabrika tarafından, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmiş olduğunu, iletmiş olduğunuz özel ve genel nitelikli kişisel verilerinizin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. maddesi kapsamında işlenmesine, verilerin işin amacına uygun olarak işin gerektirdiği takdirde yurt dışına aktarılmasına, iş başvurunuz kapsamında tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, sizlere daha nitelikli ve çeşitli hizmetlerin sunulması amacıyla tarafınıza bilgi vermek ve sizlerle iletişime geçmek ve istatistiki bilgi toplamak maksadıyla  Kreatif Fabrika tarafından işlenmesine açıkça onay vermektesiniz.